Ramowy plan dnia

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualne rozmowy z dziećmi
i rodzicami. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne.

8:00 – 8:30 Zabawy dowolne wg potrzeb i pomysłów dzieci. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe w sali. Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane
z przygotowaniem do śniadania.

8:30 – 9:00 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Mycie zębów.

9:00 – 10.00Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10.00 – 11.00 Zabawy swobodne. Kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Czynności organizacyjno-porządkowe.

11:00 – 12.00 Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, wycieczki – swobodna aktywność dzieci. Zajęcie ruchowe w Sali. Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

12:00 – 12:30 Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 12:45 Przygotowanie do leżakowania, czynności samoobsługowe.

12.45 – 14:15 Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej lub słuchaniu bajek (GRUPA NAJMŁODSZA)

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym

14.15 – 14:45 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

14:45 – 16:30 Zabawy dowolne; czytanie literatury dziecięcej, fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy w kole, zabawy stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu. Ćwiczenia artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji

Dniem zabawek jest poniedziałek

Skip to content